Tümünü Gör

İNSAN KAYNAKLARI

İLKA Plastik İK Politikası aşağıdaki hedefler doğrultusunda bir kurumu gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan kaynağı olduğunun bilinci ile oluşturulmuştur.

  • Başarıyı temel alan çağdaş insan kaynakları uygulamalarını kullanmak
  • Çalışanların sahip oldukları yetkinlik ve her türlü geliştirilebilir yeteneklerine yatırım yaparak, sürekli gelişmelerini sağlamak
  • Rekabet üstünlüğü sağlayacak, yüksek motivasyonlu çalışanlar yaratmak
  • İlka Plastik’i çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek
Açık Pozisyonlar

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

İLKA Plastik, sosyal sorumluluklarının bilinci ile ticari faaliyetlerini topluma katkı sağlayarak; çevre ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yaparak; kanuna, iş etiği kurallarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu şekilde gerçekleştirerek; ticari faaliyetlerin sadece şirketi değil aynı zamanda içinde yaşanılan yöreyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu sektörünü de etkilediğini düşünerek tüm bu paydaşlarla güç birliği içerisinde gerçekleştirmektedir.

İŞ ETİĞİ KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı; iş etiği kültürünü yerleştirmek, çalışan personellerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde belirlenen kurallara uyulmasını sağlamak ve İş Etiği Kurulu’na başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

Tüm İlka Plastik çalışanları

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

A. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerler olup birlikte iş yapılan tüm taraflardan da aynı değerlere uygun olarak hareket etmeleri beklenir.

B. Gizlilik

Gizli bilgi, "şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgiler" olarak tanımlanabilir.


İlka Plastik çalışanlarının yukarıda bahsi geçen içeriğinde şirket, müşteri veya tedarikçiye ait bilgiler; satış, satın alma fiyatları, adetleri, pazar payı, ürünlere ait teknik bilgiler, ücret bilgileri, fotoğraflar vb. teknik yazılar, doküman gibi gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması beklenir. Çalışanlar bu bilgileri içeren medya (kâğıt, CD, taşınır bellek vb) bilgileri korumaya özen gösterir ve şirket bilgilerini Yönetim'in izni haricinde 3. kişilerle paylaşmazlar. İlka Plastik çalışanları bu bilgileri sadece yetkileri dâhilinde ve şirket yararına kullanabilirler.


İlka Plastik’ten ayrılan çalışanların da İlka Plastik çalışanı oldukları dönemde olduğu şekilde sahip oldukları gizli bilgileri 3. kişilerle paylaşmaması beklenir. İlka Plastik çalışanları çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları şirkete ait olan her türlü gizli belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmekle yükümlüdür.


İlka Plastik bünyesine katılan çalışanlar, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de İlka Plastik içinde paylaşmazlar. Yeni bir personel, eski işverenine ait bilgileri açıklayabilecek veya uygunsuz bir şekilde kullanabilecek bir pozisyonda görevlendirilmemelidir.

Temel Değerler

  • Değişim Odaklı
  • Gönülden Bağlı
  • Birbirini Anlayan
  • Etkili Birer Lider
  • Birlikte Çalışan
  • Dürüst ve Saygılı

EŞİTLİK İLKESİ

Çalışanlar için, onların İLKA'nın en önemli varlıkları olduğunun bilincinde, ayrımcılığa izin verilmeden; insan haklarına saygılı, güvenilir bir çalışma ortamı yaratılması hedeflenmektedir.

Fırsat eşitliği, İLKA'nin temel ilkelerinden biri olup bu ilkeye paralel olarak ırk, din, dil, cinsiyet temelli ayrımcılığa izin verilmez. Aksine, mevcut çeşitlilik ile gurur duyularak bu farklılıkların rekabet avantajı sağlama fırsatı olduğuna inanılır. Eşit fırsat ilkesi sadece işe alım süreçlerinin değil aynı zamanda terfi, devir, iş akdinin feshi, yıllık izin, tazminat ve eğitim gibi tüm İK uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır.